Voorwaarden van de overeenkomst.

 1. Voor het afsluiten van een abonnement kan er altijd een proeftraining of les worden gevolgd van alle aangeboden activiteiten.
 2. De activiteiten zijn zoals als in schema vermeld.
 3. Alle overeenkomsten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. Openingstijden vermeld op de Website www.fitensquash.nl  en zijn onder voorbehoud.
 5. Afgesloten overeenkomsten gelden vanaf, samen, afgesproken datum tot de op de overeenkomst vermelde datum/periode.
 6. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien;
  1. de Consument een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. (kopie inschrijving gemeente)
  2. het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
  3. Bij zwangerschap kan de overeenkomst onderbroken worden. De klant verplicht zich na de geboorte een melding te doen. Uiterlijk 2 maanden na de bevalling start de overeenkomst weer.
  4. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het eventueel vooruitbetaalde resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.
 7. Jaarlijkse indexering/verhoging van de contributieprijzen kan geschieden op 1 juli van het kalenderjaar.
 8. Vakanties en feestdagen, heeft de ondernemer het recht een aangepast rooster te draaien. Dit dient ruim van te voren bekend gesteld te worden en geeft geen reden tot restitutie of opzegging.
 9. Regulier opzeggen. Voor alle overeenkomsten geldt een eindiging van de op de overeenkomst vermelde datum of termijn met een opzegtermijn van 1 maand. Bij het aflopen van een periode gaat de overeenkomst over in een maandelijks op te zeggen abonnement van 1 maanden (met de daarvoor geldende prijzen)
 10. De klant dient zelf het initiatief te nemen om op te zeggen.
 11. Na 2 mislukte incassopogingen en bij het niet nakomen van de contributieverplichtingen, is het bedrag van de resterend periode van het lidmaatschap ineens opeisbaar.
 12. Bij elke nieuwe incasso poging wordt het bedrag verhoogd met € 10,= administratiekosten, daarna wordt de vordering (verhoogd met €20,=)wordt schriftelijk kenbaar gemaakt per post
 13. Indien hierop nog geen reactie volgt, wordt de gehele vordering van de resterende maanden van het contract * (inclusief bijkomende kosten) uit handen gegeven aan de deurwaarder en/of kantonrechter. De kosten van laatste zijn voor rekening van de debiteur
 14. Bij naleving van regels , kan Fit & Squash Rijen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of ongeval binnen en buiten het gebouw van Fit & Squash Rijen. Fit & Squash Rijen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen van bezoekers van het centrum. Persoonlijke bezittingen kunnen veilig, hygiënisch en netjes opgeborgen worden in de lockers.
 15. Fit en Squash hanteert zgn “do’s en dont’s” (huisregels). De klant dient zich hieraan te houden.
 16. Tenzij echt niet anders mogelijk is de voertaal binnen F&S Nederlands, Engels en/of Duits.
 17. Moedwillige schade aan eigendommen van Fit & Squash worden verhaald.
 18. De klant stemt in het kader van de wet persoonsgegevens, in het gebruik van Pasfoto en gegevens uitsluitend voor het gebruik bij Fit & Squash Rijen
 19. Fit & Squash Rijen behoudt het recht eventuele wijzigingen, aanvullingen en/of prijsveranderingen, aan te brengen en verplicht zich dit duidelijk kenbaar te maken aan de klant. Met deze veranderingen vervallen vorige reglementen.
 20. Ook Fit & Squash Rijen. heeft, in het geval van onregelmatigheden, de mogelijkheid, van haar kant, het lidmaatschap te beëindigen of niet te verlengen en in voorkomend geval, naar oordeel van F&S Rijen, zonder verdere opgave van reden, een lid te royeren.